Regulamin

Mstów, dn. 03.01.2022r.

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  GMINNEJ  W  MSTOWIE

 

§1

Zasady zapisu

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.
 2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 3. Czytelnik zostaje zapisany w bazie systemu bibliotecznego (posiada konto elektroniczne) i otrzymuje Kartę Biblioteczną przypisaną ściśle do jego konta.
 4. Przy zapisie zgłaszający powinien:
 • okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość,
 • podać informację o miejscu stałego pobytu.
 1. Za niepełnoletniego zgłaszającego odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. W przypadku zaprzestania korzystania z Biblioteki dane czytelnika są usuwane po upływie 5 lat a czytelnik zobowiązany jest do zwrotu Karty Bibliotecznej.
 3. Czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biblioteki.

§2

Opłaty biblioteczne

 1. Kartę biblioteczną wydaje się bezpłatnie.
 2. W wypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Bibliotecznej wydany będzie jej duplikat – odpłatność 10,00 zł.
 3. W przypadku, gdy zgłaszający nie ma miejsca stałego pobytu na terenie Gminy Mstów, pobierana jest jednorazowa kaucja w wysokości 30,00 zł.
 4. Zwrotu kaucji Biblioteka dokonuje drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia czytelnika.
 5. Po upływie 5 lat od ostatniego wypożyczenia nieodebrana kaucja będzie wpłacona nieodwracalnie do budżetu Biblioteki.

§3

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki

 1. Wszystkie zbiory Biblioteki są dostępne do wypożyczenia na zewnątrz.
 2. W Bibliotece czytelnik ma wolny dostęp do półek.
 3. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 4 woluminy.
 4. Wypożyczenia dokonuje się na okres 35 dni. Okres wypożyczenia można przedłużyć osobiście lub telefonicznie.
 5. Wybrane do wypożyczenia książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.

§4

Zakres obowiązków bibliotekarza

 1. Bibliotekarz ma obowiązek udzielić informacji o książkach, pomóc w doborze literatury, udzielić pomocy w korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
 2. W razie braku książki w zbiorach danej biblioteki dyżurujący bibliotekarz ma obowiązek sprawdzić jej dostępność w pozostałych placówkach.
 3. Bibliotekarz ma obowiązek monitorowania terminów zwrotów książek oraz prawo do korespondencji i kontaktu z czytelnikiem w przypadku przekroczenia terminu zwrotu.

§5

Obowiązki czytelnika

 1. Czytelnik jest zobowiązany do:
 • poszanowania Karty Bibliotecznej; fakt jej zagubienia czytelnik winien zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi. (opóźnienie zgłoszenia może spowodować wykorzystanie Karty przez osoby trzecie, za co Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności),
 • poszanowania książek, będących własnością społeczną,
 • zgłaszania uszkodzeń lub naruszonego stanu wypożyczanej książki.
 1. Za szkody (również te niezgłoszone przy wypożyczeniu) wynikłe ze zniszczenia książki lub jej zagubienia odpowiada czytelnik.
 2. Zagubienie lub zniszczenie książki czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik odpowiedzialny za zgubienie czy zniszczenie książki zobowiązany jest do odkupienia w miarę możliwości takiej samej pozycji lub wskazanej przez bibliotekarza.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do odpowiedniego zachowania się na terenie Biblioteki i do właściwego korzystania z jej zbiorów i majątku. 
 5. W sprawach spornych czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 

§6

Uwagi dodatkowe

 1. We wszystkich placówkach Biblioteki Gminnej w Mstowie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania dopalaczy, spożywania alkoholu, posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 2. Biblioteka jest instytucją kultury, dlatego w jej obrębie obowiązują zasady dobrego zachowania.

 

§7

Warunki szczególne

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki.

§8

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Gminna w Mstowie z siedzibą przy Placu Mickiewicza 17, 42-244 Mstów, nr tel.34 3284-040.

2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, email inspektor@odocn.pl, tel. 602762036.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wysyłania monitów, przeprowadzania badań czytelniczych oraz w celach statystycznych, zgodnie ze Statutem Biblioteki i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o Bibliotekach (tj. Dz.U.2019.1479) oraz art. 4 ust. 1 lit. c i e RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Biblioteka przekazuje, bądź może przekazać dane osobowe czytelników firmie SOKRATES-software Leszek Masadyński os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, jako podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usług związanych z obsługą serwisową informatycznego systemu bibliotecznego;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do świadczenia usług, o których mowa w pkt 3.

11. Pani/Pana dane nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

wstecz
Szukaj w katalogu księgozbioru: