ODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Gminna w Mstowie z siedzibą przy Placu Mickiewicza 17, 42-244 Mstów, nr tel. 343284-040.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email inspektor@odocn.pl, tel. 602762036.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wysyłania monitów, przeprowadzania badań czytelniczych oraz w celach statystycznych, zgodnie ze Statutem Biblioteki i obowiązującymi przepisami, w tym przepisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o Bibliotekach (tj. Dz.U.2019.1479) oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z poźn. zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do świadczenia usług, o których mowa w pkt 3.
  10. Pani/Pana dane nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
wstecz
Szukaj w katalogu księgozbioru: